Tilbage
Byggeriet - nyt rostadion

Stifterne af Fonden Danmarks Rostadion har samarbejdet om at skabe rammerne for en større opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø.

Projektet omfatter en forlængelse af robanen i søen, en landskabsbearbejdning i søens østlige og vestlige ende samt en om- og nybygning af Rocentret på Skovalléen 40. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet projektet med 50 mio. kr.

Bygherre er: Fonden Danmarks Rostadion

Bygherrerådgiver er: Rambøll A/S.

Totalrådgiver er: Aart Architects.

Om projektet - tid og økonomi

Danmark får nu et tiltrængt løft af det nationale rostadion på Bagsværd Sø. Robanerne udvides og et nyt rocenter opføres, til glæde og gavn for både udøverne af roning og kano- og kajak og for alle de mange brugere af området på og omkring Bagsværd Sø.

Rostadion skal til hverdag være en moderne træningsfacilitet, som kan matche niveauet for landets eliteudøvere inden for både roning og kano- og kajak og være en velfungerende ramme for nationale og internationale regattaer for de to sportsgrene.

Rostadion skal udvikles med respekt for den særlige natur omkring Bagsværd Sø, og være et godt eksempel på hvordan et nationalt idrætsanlæg kan indpasses og spille sammen med en unik og storslået natur.

Tidsplan

2016

 • 1 kvartal 2016: Kontrakt med bygherrerådgiver indgået
 • 1 til 3. kvartal 2016: Programmering af projektet
 • 2. kvartal til 4 kvartal 2016: Prækvalifikation af totalrådgiver
 • 4. kvartal 2016 – 1 kvartal 2017: Projektkonkurrence. Rocenter, landskab,  start- og målområde.

2017

 • 07.04.2017. offentliggørelse af Vinder af projektkonkurrencen.
 • 1 kvartal 2017 til 1 kvartal 2018: Projektering. Rocenter, landskab,  start- og målområde.

2018

 • 1/2 kvartal 2018: Udbudsmateriale (hovedentreprise). Rocenter, landskab,  start- og målområde.
 • 1/2 kvartal 2018: Prækvalifikation (hovedentreprise)
 • 3 kvartal 2018: Kontrakt med hovedentreprenør indgået

2019

 • 4 kvartal 2019 til 1 kvartal 2020: Oprensning/uddybning af robaner
 • 2 kvartal 2019 – 1 kvartal 2021: Udførelse af byggeri/anlæg

Den planlagte pause i projektet mellem indgåede kontrakter 3 kvartal 2018 og udførelsens start fra 2 kvartal 2019 skyldes igangværende klagesagsbehandling i Nævnenes Hus.

Tidsplanen er under revision, som følge af at dispensation fredningen den 1. februar 2019 blev annulleret af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fredningsnævnet for København skal herefter igang med at genbehandle ansøgningen fra projektet.

Finansiering

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter modernisering af rostadion med 50 mio. kr.

 • Københavns Kommune støtter med 22,6 mio. kr.
 • Gladsaxe kommune støtter med 10 mio. kr.
 • Lyngby-Taarbæk Kommune støtter med 2,6 mio. kr.
 • Lokale og Anlægsfonden støtter med 10,5 mio. kr.

Herudover har kommunerne tilkendegivet at ville støtte projektet med yderligere 44 mio. kr. (Lyngby-Taarbæk Kommune: 2,9 mio. kr., Gladsaxe Kommune: 11,7 mio. kr., Københavns Kommune: 29,4 mio. kr.) 

FAQ om projektet

Projektet for opgradering af Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø omfatter mange, og meget forskellige ændringer i de eksisterende forhold på og ved Bagsværd Sø. Det medfører naturligt nok mange spørgsmål fra projektets brugere, naboer og andre som er interesseret i forholdene på Bagsværd Sø.

Vi samler løbende de spørgsmål, som vi modtager til projektet sammen med et svar, ud her på fondens hjemmeside.

Du ser svarene ved at klikke på spørgsmålene i venstre side af skærmen.

Hvis du har spørgsmål, som ikke fremgår her på siden kan du sende dem til web@danmarksrostadion.dk.

 

Skal der fældes 3.000 m² skov?

Ja, næsten. Det er nødvendigt at foretage en fældning af ca. 2.575 m² skov i området vest for den nuværende tribune.

Skoven består på dette sted at ca. 65 årige bøgetræer samt ca. 30 årige bøgetræer i den del af skoven, som står helt tæt på den nuværende tribuneskråning.

Arealet, hvor der fældes træer er vist på billedet med rød markering. 

Areal for fældning af bøgeskov, målområdet Danmarks Rostadion

Udgravningen sker på et sted, hvor det naturlige terræn allerede nu ligger meget højt over vandoverfladen i søen. Afgravningsområdet strækker sig derfor et stykke op i skoven, for at muliggøre en bearbejdning af det færdige landskab, så det ikke bliver for stejlt og uvejsomt.

Målet med formgivningen af terrænnet er altså at sikre et fremtidigt bakkelandskab, som både er godt at færdes i - og som samtidigt også kan "stå selv" uden fare for jordskred i området.

Den nye, bløde formgivning af landskabet genplantes med ca. 3.476 m² skov. Det nye skovområdet er markeret med blåt på billedet.

Areal for genplantning af bøgeskov, målområdet Danmarks Rostadion

 

Det er muligt at gøre dette, fordi der også plantes træer på en del af den nuværende tilskuertribune. Når projektet er afsluttet, er græsbakken således blevet reduceret og skovarealet er fastholdt på samme niveau som nu.  

Hvor meget jord skal graves væk?

Robanerne i Bagsværd Sø skal udvides, så de bliver længere end de nuværende. Det er bl.a. det internationale roforbund (FISA), som stiller krav om at banerne skal være længere, såfremt banerne fortsat skal kunne bruges til afvikling af internationale regattaer.

Der skal graves jord væk, to steder:

 • Startområdet i Nybro
 • Målområdet ved Bøndernes Hegn.

Det er beregnet, at der skal afgraves ca. 18.000 m³ jord i målområdet. Hertil kommer oprensning af ca. 4.500 m³ slam fra søbunden.

Det er beregnet, at der skal afgraves ca. 1.500 m³ jord i startområdet.

Samlet bliver et omkring 19.500 m³ jord og 4.500 m³ slam/sediment fra søbunden.

Hvorfor bruge polymer?

Det slam/sediment, som skal pumpes op fra Bagsværd Sø er meget vådt og derfor skal det "vande af", før det kan transporteres væk fra området.

Afvandingen sker ved at vand og slam pumpes ind i nogle meget store geo-tekstil-poser, og tilsættes polymer (et middel som får partiklerne i vandet/sedimentet til at klumpe sig sammen).

Forud for beslutningen om at anvende polymer, er gennemført en afprøvning af afvandingsmetoden - uden brug af polymer. Afprøvningen viste, at partiklerne i vandet er så fine, at de tilstopper tekstilet fuldstændigt, og resultatet er altså at vandet slet ikke kan sive ud af tekstilposerne - uden brug af polymer.

Hvad sker der med vand og sediment - efter tilsætning af polymer?

Vandet føres fra poserne til den offentlige kloak - og videre til Lundtofte Rensningsanlæg, hvor vandet renses bl.a. for polymer.

Det afvandede slam/sediment i poserne, bliver afhentet med lastbiler, som fragter det til et godkendt depot for farligt affald.

Skal slammet opbevares på Skovbrynet P-pladsen?

Det slam/sediment, som skal pumpes op fra Bagsværd Sø er meget vådt og derfor skal det "vande af", før det kan transporteres væk fra området.

Afvandingen sker ved at vand og slam pumpes ind i nogle meget store geo-tekstil-poser, og tilsættes polymer (et middel som får partiklerne i vandet/sedimentet til at klumpe sig sammen).

P-pladsen i Skoven v/Skovbrynet, er udpeget til at rumme et de store geo-tekstil-poser, mens afvandingen finder sted. Det forventes af afvandingen gennemføres inden for en periode på maximalt 4-6 måneder. 

Kan jeg bruge området, som jeg plejer?

Projektet skal opnå flere målsætninger, herunder at opgradere rostadion og forbedre mulighederne for  al rekreativ brug af området.

Opgradering af rostadion sker ved at:

 • Rostadion får bedre baner på søen, tribuneområdet bliver formindsket og rocentret (bådhal og klubhus), bliver genopført. 
 • Rostadions eksisterende installationer i Nybro bliver fjernet, og i stedet etableres diskrete og midlertidige starterbroer og markeringer. Søen udvides mod Nybrogaard, ved at betonkanten fjernes. Det nye bred kommer til at fremstå som "natur".

Opgraderingen af idrætsanlægget resulterer ikke til en permanent ændring af områdets nuværende brug.

 

 

Nye rekreative muligheder

Udvikling af de rekreative tiltag:

 • Den eksisterende toiletbygning ved tribunen omdannes til et trailcenter, som indeholder toiletter der er åbne hele året, lockers, spuleplads og formidling af områdets muligheder (bl.a. i Skoven)
 • Stueetagen i det nye dommertårn er åben for offentligheden i hverdagen, hvor der ikke er regattaer på Bagsværd Sø. Her kan man spise madpakke, søge ly eller dyrke yoga. Rummet er flexibelt og simpelt.
 • Tribunebakken er også en opholdsbakke, med nicher og kanter som inviterer mindre grupper til ophold, træning og leg. Tribunen får en terrænrutjsebane, træningsredskaber, opholdsmøbler og klatre- og balancelegeredskaber i skov kanten.
 • Ny bådfartsbro etableres ved trailcenteret. Broen afløser Bådfartens stop ved Regattapavillonen.
 • Ny opholdsbro i Nybro. Broen har en organisk form og tillader den besøgende at nyde aftenskolen ude på Bagsværd Sø. Broen er placeret tæt ved den eksisterende toiletbygning i Nybro.
 • Ophold på tag-terrasse på Rocentrets bådhal og flere nye passager og opholdsmuligheder mellem Rocentret og Regattapavillonen. 

Opgraderingen af de rekreative muligheder ændrer ikke på områdets nuværende brug, men det løfter kvaliteten for de rekreative aktiviteter som allerede er etableret i området omkring Bagsværd Sø.

 

Godkendelse af projektet?

Bygherrerne for det samlede projekt (Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune) har haft et udtalt ønske om, at myndighederne og projektets arkitekter skulle indgå i en tidlig dialog om projektet.

Hensigten har været, at skærpe arkitekternes opmærksomhed på de mange natur- og miljøhensyn, som skal tegnes direkte ind i alle dele af projekter, hvad enten der er tale om bygninger, landskab eller ved håndtering af opsugningen af sediment og afgravning af søbunden.

En forhåndsdialog er ikke usædvanlig ved gennemførelse af et komplekst bygge- og landskabsprojekt, som det Fonden Danmarks Rostadion ønsker at gennemføre på Bagsværd Sø. 

Projektet har modtaget følgende tilladelser:

 • Godkendt VVM-redegørelse fra 2014 (endelig)
 • Screening af behov for supplerende VVM-redegørelse fra december 2017 (klage behandles i Nævnenes Hus)
 • Dispensation fra Lokalplan 223 (endelig)
 • Dispensation Fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser (annulleret og sendt tilbage til Fredningsnævnet for fornyet behandling, februar 2019)
 • Dispensation fra Fredningen af Radiomarken (klage behandles i Nævnenes Hus)
 • Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 17 (klage behandles i Nævnenes Hus)
 • Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.
 • Dispensation efter Skovloven
Arkitektkonkurrence

Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune inviterede i december 2016, fem udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om "Danmarks Rostadion – det unikke møde mellem natur, kultur og idræt".

De deltagene teams:

 • AART Architects A/S med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.
 • Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S med Møller & Grønborg A/S samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.
 • BIG – Bjarke Ingels Group med Spektrum Arkitekter ApS samt Over Arup & Partners Danmark
 • CEBRA A/S med Opland Landskabsarkitekter ApS samt Oluf Jørgensen A/S.
 • Entasis Arkitekter A/S med Julie Kierkegaard A/S Landskabsarkitekter MDL samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S.

 

Vinderprojektet

Det er et stærkt team bestående af AART Architects som sammen med Elkiær + Ebbesskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, som skal tegne Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Du kan læse mere om vinderprojektet og baggrunden for valget af arkitekterne her:

Tegninger fra vinderprojektet.

Pressemeddelelse om arkitektkonkurrencen

Dommerbetænkningen ( 44 MB )

Brugerinddragelse

Aart Architects, Elkiær + Ebbeskov arkitekter ApS, LIW Planning og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S gennemfører i maj og juni måned 2017 brugerdialog med projektets mange brugere.

På kick-off arrangement for brugerprocessen den 22. maj 2017, præsenterede rådgiverne projektet og inviterede brugerne til at deltage i flere fokus-gruppe dialoger, som skal hjælpe rådgiverne til at detaljere deres projektforslag.

Præsentationsmateriale med billeder af det nye rocenter

Video af præsentationen den 22. maj 2017 (åbner i You-tube)

Projektforslag december 2017

Aart Architects, Elkiær + Ebbeskov arkitekter ApS, LIW Planning og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S har på baggrund af brugerdialog og forhåndsdialog med myndighederne bearbejdet projektet. Den 6. december blev projektet præsenteret for en del af de brugere, som har deltaget i brugerdialogen i maj og juni måned 2017.

Projektforslag pr. 6. december 2017 (tegninger)